Klíčové zásady

 

Programy jsou dostupné bez ohledu na pohlaví, věk a rasu klienta, jeho politické přesvědčení, náboženství, právní či společenské postavení, psychický či fyzický stav a socioekonomické možnosti

 

Klientovi nejsou kladeny překážky při rozhodnutí ukončit svoji účast v odborném programu.

 


 

Kodex práv klientů

 

Kodex práv klienta definuje práva, která musejí být dodržována při poskytování preventivního programu (PP) Úcta k Životu vzhledem ke klientovi, tj. objednavateli programu Úcta k Životu (škole, či školskému zařízení) i účastníkovi programu Úcta k Životu (třídě, žákům a potažmo jejich rodičům, či zákonným zástupcům).

 

 1. Jednotlivé lekce preventivního programu Úcta k Životu jsou klientovi / objednavateli i účastníkovi dostupné bez ohledu na pohlaví, věk, původ, rasu, národnost, náboženské vyznání, politické přesvědčení, právní či společenské postavení, psychický či fyzický stav, sexuální orientaci a socioekonomické možnosti.
 2. Klient / objednavatel a (přiměřenou formou) i účastník je seznámen s posláním a cíli preventivního programu Úcta k Životu a s podmínkami poskytování programu (objednavatel stvrzuje souhlas s nimi ve formě Smlouvy o poskytování programů primární prevence).
 3. Klient má právo na kvalifikované zajištění poskytované služby (odborná, profesionální práce prováděná s porozuměním). Všichni lektoři KAM mohou prokázat dosažení patřičného kvalifikačního stupně.
 4. Klient / objednavatel i účastník má právo spolupodílet se na programu. V rámci zjišťování potřeb klienta je zaručena jak možnost výběru témat preventivního programu, tak i přizpůsobení metodiky programu konkrétním požadavkům a specifikům objednavatele. Na počátku každé lekce je prostor k diskusi s účastníky programu a dohodě na společných pravidlech spolupráce.
 5. Klient / účastník programu má právo na podpůrné prostředí bez projevů rizikového chování (drogy, násilí atd.)Klient/účastník programu má právo na ochranu své důstojnosti a lidských práv.
 6. Klient / účastník má právo být ze strany lektora preventivního programu Úcta k Životu respektován jako rovnocenný partner, se všemi občanskými právy a povinnostmi, včetně jeho odpovědnosti za své vlastní zdraví.
 7. Klient/ účastník programu má právo neúčastnit se preventivního programu nebo některých jeho částí. Po dohodě s třídním učitelem má účastník možnost náhradního programu (např. v jiné třídě).
 8. Klient / účastník programu má právo na soukromí a důvěrnost svých sdělení a osobních údajů, pokud byly poskytnuty, a na seznámení se způsobem ochrany osobních sdělení, údajů a písemných záznamů. (Pozn. Pro účely programu Úcta k Životu se neevidují osobní údaje o žácích/studentech.)
 9. Klient / účastník nebo jeho zákonný zástupce má právo zbavit lektora mlčenlivosti o skutečnostech, které se ho týkají, pouze písemným prohlášením (výjimku tvoří oznamovací povinnost).V případě potřeby jsou klientovi / zástupci objednavatele i účastníkovi dostupné informace a poradenství při řešení problémů z oblasti prevence rizikového chování a doporučení návazné péče. Lektoři klienta v tomto postupu podporují.Klient / objednavatel i účastník programu má právo na podání stížnosti a je mu přístupný postup podání a vyřízení stížností, který je zveřejněn na webu poskytovatele uctakzivotu.cz.


 Etický kodex

 

Tento etický kodex je závazný a určuje základní povinnosti pracovníků Křesťanské akademie mladých, z.s. (dále jen KAM) při výkonu a v souvislosti s výkonem činnosti v KAM. Porušování tohoto kodexu může být posuzováno jako porušení kázně se všemi vyplývajícími důsledky.

 

 1. Poslání organizace – Pracovník KAM se ztotožňuje s posláním organizace.
 2. Morální standard pracovníků KAM - Organizace KAM vyžaduje od svých pracovníků uplatňování nejvyšších etických norem. Od pracovníků se očekává, že budou vždy jednat způsobem odrážejícím křesťanské hodnoty organizace, budou dodržovat vhodné společenské normy chování a jednání při výkonu služby i na veřejnosti.
 3. Respektování lidských práv u ostatních – Pracovník KAM dodržuje práva skupin a jednotlivců, zakotvená v Listině základních práv a svobod (ústavní zákon č. 2/1993 Sb.) a v Úmluvě o právech dítěte. Sleduje zájem těch, jimž poskytuje službu, a jedná tak, aby chránil jejich důstojnost a lidská práva.
 4. Dodržování vlastních práv a povinností – Pracovník KAM plní své zákonné povinnosti vyplývající z platné legislativy ČR. Respektuje a užívá svá občanská i politická práva a svobody.
 5. Rovný přístup – Pracovník KAM ctí individualitu každého člověka a zajišťuje rovný přístup ke službám organizace bez ohledu na potenciálně diskriminující charakteristiky zájemců. Poskytuje nabízené služby cílovým skupinám, pro které jsou určeny, bez ohledu na pohlaví, věk a rasu uživatele, jeho politické přesvědčení, náboženství, právní či společenské postavení, psychický či fyzický stav a socioekonomické možnosti.
 6. Ochrana dobrého jména KAM – Pracovník KAM svým společenským chováním i profesním vystupováním jedná v dobré víře, aby nepoškodil dobré jméno organizace, a to nejen v době výkonu služby, ale i mimo ni.
 7. Vztahy na pracovišti – Pracovník KAM respektuje pokyny svých vedoucích a přispívá k efektivní spolupráci týmu. Ve vztahu k ostatním pracovníkům v organizaci jedná kolegiálně. Kritické připomínky k pracovním postupům, podezření na pochybení či jiné výhrady vůči kolegům reflektuje věcně, kultivovaně a otevřeně přímo s dotyčným kolegou, v závažnějších případech se svým vedoucím. Konfliktní situace ve vztahu ke spolupracovníkům nebo uživatelům služeb, či etické problémy řeší pracovníci KAM se svým nadřízeným, příp. v rámci supervize, kde je možnost diskutovat, analyzovat a konstruktivně řešit ty problémy, které se nedaří řešit z vlastních lidských a odborných zdrojů.
 8. Zásada profesionality – Pracovník KAM plní svědomitě své závazky vůči organizaci a usiluje v maximální míře o kvalitu a profesionalitu svých výstupů, vysokou úroveň a spolehlivost v komunikaci s uživateli služeb. V případě, že je požádán o služby, které neodpovídají jeho odborné kompetenci, odkáže na jiného kvalifikovaného pracovníka či instituci. Profesionalita pracovníka se odráží i v adekvátní úpravě jeho zevnějšku, která by měla odrážet hodnoty KAM.
 9. Práce jako životní poslání – Pracovník KAM vnímá svou profesi jako životní poslání, nejen jako běžné zaměstnání a zdroj obživy, dle toho také jedná.
 10. Hranice mezi osobním a profesním životem – Pracovník KAM si uvědomuje hranice mezi svou profesní rolí a soukromým životem. Stanovuje si priority a plánuje svůj čas tak, aby nezanedbával ani pracovní ani osobní čas.
 11. Zásada mlčenlivosti – P racovník KAM zachovává mlčenlivost o všech důvěrných informacích týkajících se osob či organizací, jimž poskytuje služby. Pracovník KAM chrání práva uživatelů služeb na soukromí a důvěrnost jejich sdělení. Data osobní povahy požaduje jen s ohledem na zajištění služeb a informuje o účelu jejich použití. Zachovává v souladu se zákonem č. 101/2000sb., o ochraně osobních údajů, povinnou mlčenlivost o věcech, o kterých se dozvěděl při poskytování služby. Uvedený závazek trvá i po zániku smluvního vztahu s KAM. Jakékoli informace o uživateli služeb poskytuje třetím stranám jen s jeho souhlasem. Výjimku tvoří ohlašovací povinnost v případech určených zákonem ČR.
 12. Zásada čestného jednání – Pracovník KAM jedná čestně, seriózně a takovým způsobem, aby nedošlo ke zneužití informací, pracovních nástrojů či majetku organizace k osobnímu prospěchu (pro sebe či třetí stranu), usiluje o zajištění maximálně efektivního a ekonomického spravování a využívání svěřených zdrojů.Střet zájmů – Pracovník KAM brání, aby byl jeho profesní vztah k uživateli služeb KAM jakkoli zneužit (pracovníkem samotným, organizací KAM či jakoukoli třetí spolupracující stranou) a brání se všem formám manipulace (osobní, náboženské, politické, ideologické…)
 13. Osobní rozvoj – Pracovník KAM aktivně pracuje na svém profesním i osobnostním rozvoji, především dalším odborným vzděláváním v oboru, rozvíjením a prohlubováním dovedností a kompetencí své osobnosti. Za účelem rozvoje pravidelně reflektuje a hodnotí svou činnost se svým vedoucím, lektor programů PP spolupracuje v rámci supervizních setkání.

 


Stížnost na kvalitu služeb

 

 1. Objednavatel, žák i jeho zákonný zástupce mají právo podat stížnost na kvalitu poskytovaných služeb z obsahových, metodických, organizačních i jiných důvodů, při porušení profesionálního přístupu či porušení etického kodexu lektora.
 2. Stížnost je možné podat osobně lektorovi či vedoucímu lektorské práce poskytovatele, telefonicky na tel. 739 600 273,  elektronicky na olp@kam.cz nebo písemně na adresu poskytovatele.
 3. Stížnost poskytovatel vyhodnotí a do 14 dní prokazatelně informuje stěžovatele o jeho zjištěních a případných možnostech řešení.
 4. Objednavatel má možnost obrátit se se stížností také na certifikační orgán, případně přímo na MŠMT.
 5. Objednavatel má povinnost předat poskytovateli stížnost, kterou obdržel od účastníků PP nebo jejich zákonných zástupců. Každá stížnost ze strany žáků je následně projednána s vedoucím PP, je o ní sepsán zápis, který je po konzultaci založen a archivován ve složce k tomu určené.
 6. Stížnosti je nutné ve všech případech podávat neprodleně, na pozdější stížnost nemusí být brán zřetel. Zápisy o stížnostech slouží jako podklady k poradám, supervizním a garančním setkáním a ke zkvalitňování poskytovaných služeb.