Popis jednotlivých lekcí

 

Detailní postupy a zásady poskytování programů jsou rozpracovány pro každou jednotlivou lekci. Pro dosažení maximální efektivity definujeme a respektujeme napříč všemi lekcemi tyto obecné zásady poskytování programu:

Název programu

 

Popis

Cíle

 

 

 

 

Procházka růžovou zahradou

 

<< jít zpět

 

Lekce předchází rizikovému chování v tematice záškoláctví a také v oblasti rizik (resp. rizikového chování žáků) spojených se sportem a dopravou. Obecným záměrem v první části lekce je upevnění zdravých postojů v souvislosti se školní docházkou, osvojení si pozitivních návyků v roli žáka a hlubšímu uvědomění si smyslu pravidel třídy a školnímu řádu. Druhá část se věnuje předvídání reálného nebezpečí, opakování základních bezpečnostních zásad a nácviku dovedností, které napomáhají zajištění bezpečí na cestě do/ze školy, při hrách ve škole i mimo školu, v dopravních prostředcích.

 1. Rozhodne, která situace se ho týká a zareaguje podle pokynu.
 2. Setřídí pojmy, které patří tematicky k sobě, vysvětlí jejich význam.
 3. Ve skupině spolupracuje na formulování názoru/postoje a zapojí se do diskuse.
 4. Na praktických příkladech odůvodní účel pravidel třídy a školního řádu.
 5. Rozlišuje pravdivé a (částečně) nepravdivé výroky.
 6. Vyjmenuje příklady ze svého života. Odpoví doplňující otázky.
 7. Navrhne správná řešení modelových situací.
 8. Dovede napsat kontakt na rodiče číslicemi.
 
 
 
Kamarádi nerostou na stromě
 

Lekce předchází šikaně, pomáhá žákům, aby se mezi sebou lépe poznali, věděli navzájem o svých zájmech a přednostech. Interaktivní úkoly přinášejí inspirace k navazování a rozvíjení kamarádských vztahů i mimo vyučování. Objevují tvořivým způsobem pozitivní alternativy trávení společného času s kamarády. Žáci poznávají zdravé hranice ve vztazích, rozhodují v modelových situacích, co je vhodné a co je již za hranou zažitých společenských mezí. Pracují s emocemi, učí se říci ne na nevhodné nabídky či podněty od vrstevníků i dospělých. Seznámí se s vhodným postupem, jak se zachovat v nouzi, příp. koho požádat o pomoc nebo o radu.

 1. Popíše dobrou vlastnost spolužáka a představí ho ostatním.
 2. Porovná své zájmy a zvyky se spolužákem a vytvoří společný přehled.
 3. Seskládá ze zamíchaných slov citát a vysvětlí jeho význam.
 4. Rozliší na příkladech vhodnou a nevhodnou zábavu.
 5. Odhadne rizika jednotlivých „zábavných nápadů“, navrhne alternativy.
 6. Popíše, jak postupovat v situacích, kdy se k němu vrstevník zachová nevhodně.
 7. Uvede, na koho z dospělých se obrátí pro radu, případně jak požádá o pomoc.

 

 

 

Dokážeš se omluvit?

 

<< jít zpět

 

Lekce předchází šikaně, pomáhá žákům, aby se dovedli k sobě vhodně chovat. Čas od času všichni uděláme chybu, lekce se věnuje praktickým krokům, jak chybám předcházet, jak si chybu přiznat, omluvit se a jak ji napravit. Pracujeme se školním řádem a zásadami etického chování, na modelových situacích si žáci mohou představit reálné důsledky agresivního chování či záměrného ubližování. V základních rysech jsou zmíněny i zákonné postihy nevhodného chování. Žáci jsou motivování ke společensky vhodnějším strategiím řešení konfliktu, než je fyzický útok, pomsta či jiná forma agrese.

 1. Popíše dobrou vlastnost spolužáka a představí ho ostatním.
 2. Porovná své zájmy a zvyky se spolužákem a vytvoří společný přehled.
 3. Seskládá ze zamíchaných slov citát a vysvětlí jeho význam.
 4. Rozliší na příkladech vhodnou a nevhodnou zábavu.
 5. Odhadne rizika jednotlivých „zábavných nápadů“, navrhne alternativy.
 6. Popíše, jak postupovat v situacích, kdy se k němu vrstevník zachová nevhodně.
 7. Uvede, na koho z dospělých se v nouzi obrátí pro radu, případně jak požádá o pomoc.

 

 

 

Kouzelné zrcadlo – Nástrahy dospívání, emoce, image

 

<< jít zpět

 

Lekce předchází rizikovému sexuálnímu chování, nebezpečí týrání a zneužívání. Interaktivní aktivity pomáhají žákům odhalit nástrahy dospívání. Vede žáky v osobní reflexi k práci s emocemi, rozpoznávání přiměřených hranic a pokládá základy zdravého sebehodnocení, image. Lekce se zaměřuje na přiměřený odhad situací, které mohou dospívajícího člověka potkat, pracuje s modelovými situacemi a strategiemi jejich zvládání.

 1. Objektivně popíše, co pozoruje o své osobě.
 2. Rozliší pravdivé a nepravdivé výroky.
 3. Určí, v čem se liší svět dětí a svět dospělých.
 4. Odhadne, jak se může změnit život popisované osoby za 10 let.
 5. Posoudí jak se bezpečně zachovat v rizikových situacích.
 6. Navrhne řešení modelové situace podle různých typů emocionálních reakcí.

 

 

 

Kdo se směje, nebrečí

 

<< jít zpět

 

Lekce předchází šikaně, pomáhá žákům, aby se dovedli k sobě vhodně chovat. Žáci spolu tráví významnou část dne, kdy spolu komunikují a řeší různé situace, které mohou přerůst v konflikt. Lekce se zaměřuje na různé strategie zvládání konfliktů, kdy si žáci mohou uvědomovat a v rámci interaktivních metod práce i vyzkoušet, jaké výhody a nevýhody jednotlivé přístupy k řešení konfliktů mají. Na modelových situacích žáci poznávají sami sebe, učí se pojmenovat své emoce, navrhují možná řešení, uvědomují si zdravé hranice ve vztazích i důsledky jejich překračování. Žáci jsou motivování ke společensky vhodnějším strategiím řešení konfliktu, než je fyzický útok, pomsta či jiná forma agrese.

 1. Pojmenuje kamaráda, přirovná ke zvířátku, vystihne jeho charakteristickou vlastnost.
 2. Charakterizuje charakterové rysy zadaného zvířátka, porovná a sestaví společný seznam.
 3. Přiřadí výroky k zadané typologii, zhodnotí, zda jsou vhodné či nikoli.
 4. Diskutuje nad výhodami a nevýhodami zvolených postupů, obhajuje svou argumentaci.
 5. Posoudí vhodnost navrhovaného postupu v modelové situaci a navrhne jiné řešení.
 6. Reflektuje svůj původní názor a jeho změny v průběhu lekce.

 

 

 

Sedmero moří – Rizika internetu a kyberšikana

 

<< jít zpět

 

Lekce předchází šikaně, pomáhá žákům, aby se dovedli k sobě vhodně chovat. Žáci tráví na internetu významnou část svého času, téma je provází mapováním možných úskalí a motivuje k osobní reflexi a tvořivému přístupu při „plavbě bezpečnou cestou“. Interaktivně pracujeme s příčinami a důsledky základních forem kyberšikany. Žáci konfrontují své povědomí a postoje s příběhy současné praxe. Důraz je kladen na včasné předcházení rizikům kyberšikany. Žáci se mohou během hraní scének vžít do role oběti různých forem kyberšikany, aby mohli jednak lépe porozumět, jak se oběť cítí, ale aby se seznámili s možnými motivacemi agresora.

 1. Odhadne, která rizika z uvedených činností na internetu považuje pro sebe za nejaktuálnější.
 2. Navrhne opatření, která pomohou rizikům předcházet, nebo je alespoň výrazně snížit.
 3. Určí, v čem se postava příběhu dopustila chyby a navrhne správný postup.
 4. Ztvární svou roli podle scénáře scénky, poté během reflexe pojmenuje emoce, které prožíval.
 5. Posoudí naléhavost případu v modelové situaci a vybere z nabídky vhodný postup zajištění odborné rady či pomoci.
 6. Navrhne pro sebe konkrétní opatření, která pomohou zvýšit bezpečnost jeho života na internetu.

 

 

 

Pít či nepít (alkohol)?

 

<< jít zpět

 

Problémy a krize v životě není užitečné řešit alkoholem. Je třeba už nyní hledat skutečné životní hodnoty, které těžké chvíle pomohou překonat. Obecným cílem lekce je předat informace o zrádnosti kruhu závislosti a ukázat na rizika spojená s pitím alkoholu z hlediska tělesného vývoje, ale i zdravotních a sociálních důsledků. V druhé hodině je lekce zaměřena na podpoření zdravého sebevědomí dospívajících a změnu postojů vůči alkoholu jako nebezpečné návykové látky, kterou je možné požívat s mírou až v dospělosti. V závěrečné části pak žáci vytvářejí „vakcínu proti závislosti“, kterou pro své kamarády namíchají ze zásad a doporučení, které sami vymýšlejí.

 1. Žáci prozkoumají, které nabídky látek, jež mohou vést do vzniku závislosti, jsou pro ně nejlákavější
 2. Uvedou tři příčiny experimentování s alkoholem a dalšími drogami
 3. Žáci najdou v příbězích odpovědi, co pozitivního alkohol bere a co může dát, a porovnají jejich hodnotu
 4. Žáci v příbězích lidí vyhledávají okolnosti a „body zlomu“, které vedly tyto osoby k závislosti na alkoholu.
 5. V rámci diskuze žáci mají navrhnout řešení typických problémových situací dospívajících
 6. Žáci si vyberou jednu situaci z daného textu a napíší přímou řečí, jak by v dané situaci alkohol odmítli
 7. Žáci vytvoří „vakcínu proti závislosti“, kterou by namíchali mladým lidem ze zásad a doporučení

 

 

 

Marťané a Venušanky

 

<< jít zpět

 

Posláním přednášky je informovat mladé lidi o rizikovém sexuálním chování, poskytnout jim informace, nabídnout jim poradenskou činnost. Touto činností zasahujeme a ovlivňujeme žáky a studenty ZŠ a také rizikové skupiny zvláštních a speciálních škol, sociálních ústavů a dětských domovů kde převážnou část tvoří romské etnikum. Cílem je informovat mladé lidi na školách o rizikovém sexuálním chování a možných způsobech přenosu HIV/AIDS a nakažení HPV. Přednáška směruje a vychovává k odpovědnosti za navazování partnerských vztahů, vyzdvihuje hodnoty jako je věrnost, panenství a vede mladé lidi k tomu, aby přistupovali k sexu odpovědně, zdrženlivě a viděli sex z hlediska zdraví a trvalých partnerských vztahů. Snahou lektorů je, aby mladí lidé získali informace, sebevědomí, úctu k druhému pohlaví, byli povzbuzeni v sebeovládání. Cílem je snížení rizikového chování mládeže, snížení rozvodovosti a počtu nechtěných těhotenství, snížení rizika nákazy HIV/AIDS a pohlavně přenosných chorob. Nabízíme poradenství, a kontakty na příslušná odborná pracoviště.

 1. Žáci roztřídí rizika podle závažnosti přenosu viru HIV
 2. Žáci identifikují rozdíl mezi virem HIV a nemocí AIDS
 3. Žáci umí definovat termíny: antikoncepce, bezpečný sex, kondom, homosexualita, imunita
 4. Žáci v rámci diskuse vyhodnotí a vyberou silné a slabé stránky mužského a ženského pohlaví
 5. Žáci vytvoří návrh pozitivních vlastností, které by chtěli, aby měl mít jejich budoucí ideální partner, a vyberou 3 nejdůležitější, které by měl určitě splňovat v jejich vzájemném dlouhodobém partnerství. Také si rozhodnou, které negativní vlastnosti by jistě neměl mít a které by ještě dokázali unést.

 

 

 

Partnerské vztahy a riziko AIDS

 

<< jít zpět

 

Posláním přednášky je informovat mladé lidi o rizikovém sexuálním chování, poskytnout jim informace, nabídnout jim poradenskou činnost. Touto činností zasahujeme a ovlivňujeme žáky a studenty ZŠ a také rizikové skupiny zvláštních a speciálních škol, sociálních ústavů a dětských domovů kde převážnou část tvoří romské etnikum. Cílem je informovat mladé lidi na školách o rizikovém sexuálním chování a možných způsobech přenosu HIV/AIDS a nakažení HPV. Přednáška směruje a vychovává k odpovědnosti za navazování partnerských vztahů, vyzdvihuje hodnoty jako je věrnost, panenství a vede mladé lidi k tomu, aby přistupovali k sexu odpovědně, zdrženlivě a viděli sex z hlediska zdraví a trvalých partnerských vztahů. Snahou lektorů je, aby mladí lidé získali informace, sebevědomí, úctu k druhému pohlaví, byli povzbuzeni v sebeovládání. Cílem je snížení rizikového chování mládeže, snížení rozvodovosti a počtu nechtěných těhotenství, snížení rizika nákazy HIV/AIDS a pohlavně přenosných chorob. Nabízíme poradenství, a kontakty na příslušná odborná pracoviště.

 1. Žáci roztřídí rizika podle závažnosti přenosu viru HIV
 2. Žáci identifikují rozdíl mezi virem HIV a nemocí AIDS
 3. V rámci skupinové práce žáci vyjmenují 5 faktů a mýtů o nemoci AIDS
 4. Žáci odhadnou rizika spojená s náhodným sexem a vyloží příčiny, které rizikovým situacím předcházejí
 5. V rámci diskuse mají žáci v přenesené  roli vedoucích představitelů světové zdravotnické organizace navrhnout řešení pro snížení šíření viru HIV
 6. Žáci umí rozlišit co je zodpovědné a nezodpovědné chování v oblasti sexuality
 7. V rámci skupinové práce porovnávají žáci kontroverzní tvrzení v oblasti intimity, sexuality a v otázce řešení nechtěného těhotenství
 8. Žáci porovnají hodnotu pozitivních a negativních znaků a hodnot krátkodobého a trvalého partnerského vztahu (toho, co dělá kvalitním vztah kvalitním)

 

 

 

Tvůj život - tvá volba I.

 

<< jít zpět

 

Lekce předchází rizikovému chování v tématice sexuálního chování, předčasného začátku pohlavního života, náhodných známostí a promiskuity. Záměrem první části lekce je pomoc při vytváření žebříčku životních hodnot a zdravé sebeúcty. Podpora zdravého a bezpečného způsobu života a samostatného rozhodování. Druhá část seznamuje s virem HPV, se třemi základními formami prevence, ale také upevňuje zdravé postoje v oblasti partnerských vztahů.

 1. Pojmenuje, co si na sobě váží a vysvětlí proč.
 2. Popíše své asociace v souvislosti s různými formami prevence obecně.
 3. Rozlišuje způsoby řešení problému infekce HPV.
 4. Vymyslí vlastní způsob, jak předejít infekci.
 5. Na praktických příkladech odůvodní efektivitu jednotlivých druhů prevence.
 6. Navrhne správná řešení modelových situací.
 7. Ve skupině spolupracuje na formulování názoru/postoje a zapojí se do diskuse.

 

 

 

Antisemitismus a holocaust I. 

 

<< jít zpět

 

Lekce předchází rizikovému chování v tematice Extremismus, rasismus, xenofobie, antisemitismus. Cílem lekce je zvýšit u mladé české populace povědomí o závažnosti rasových předsudků a mechanismech jejich vzniku a působit tak preventivně proti výskytu rizikového chování a extremismu ve společnosti.

 • Obecné cíle: Porozumět nebezpečí rasové a náboženské nesnášenlivosti


 • Specifické cíle: Cílem celého programu je zvýšit u mladé české populace povědomí o závažnosti rasových předsudků a mechanismech jejich vzniku. Výchovné působení proti antisemitismu – této nejsetrvalejší zášti v dějinách lidstva – má přímý dopad také na chápání ostatních neblahých projevů netolerance ve společnosti. Úkolem je zamezit u co nejvyššího počtu dětí a mládeže, aby se u nich projevy rizikového chování – v této oblasti – objevily.

 

 

 

Sex, AIDS, vztahy

 

<< jít zpět

 

Posláním přednášky je informovat mladé lidi o rizikovém sexuálním chování, poskytnout jim informace, nabídnout jim poradenskou činnost. Touto činností zasahujeme a ovlivňujeme žáky a studenty ZŠ a středních škol, učilišť a také rizikové skupiny zvláštních a speciálních škol, sociálních ústavů a dětských domovů kde převážnou část tvoří romské etnikum. Cílem je informovat mladé lidi na školách o rizikovém sexuálním chování a možných způsobech přenosu HIV/AIDS a nakažení HPV. Přednáška směruje a vychovává k odpovědnosti za navazování partnerských vztahů, vyzdvihuje hodnoty jako je věrnost, panenství a vede mladé lidi k tomu, aby přistupovali k sexu odpovědně, zdrženlivě a viděli sex z hlediska zdraví a trvalých partnerských vztahů. Snahou lektorů je, aby mladí lidé získali informace, sebevědomí, úctu k druhému pohlaví, byli povzbuzeni v sebeovládání. Cílem je snížení rizikového chování mládeže, snížení rozvodovosti a počtu nechtěných těhotenství, snížení rizika nákazy HIV/AIDS a pohlavně přenosných chorob. Nabízíme poradenství, a kontakty na příslušná odborná pracoviště.

  1. Žáci roztřídí rizika podle závažnosti přenosu viru HIV
  2. Žáci identifikují rozdíl mezi virem HIV a nemocí AIDS
  3. V rámci skupinové práce žáci vyjmenují 5 faktů a mýtů o nemoci AIDS
  4. Žáci odhadnou rizika spojená s náhodným sexem a vyloží příčiny, které rizikovým situacím předcházejí
  5. Žáci umí rozlišit co je zodpovědné a nezodpovědné chování v oblasti sexuality
  6. Žáci porovnají hodnotu pozitivních a negativních znaků a hodnot krátkodobého a trvalého partnerského vztahu (toho, co dělá kvalitním vztah kvalitním)
  7. Žáci rozumí tomu, jak přistupovat k lidem nakaženým AIDS s respektem a pochopením

 

 

 

Tvůj život, tvá volba II.

 

<< jít zpět

 

Lekce předchází rizikovému chování v tématice sexuálního chování, předčasného začátku pohlavního života, náhodných známostí a promiskuity. Záměrem první části lekce je pomoc při vytváření žebříčku životních hodnot a zdravé sebeúcty. Podpora zdravého a bezpečného způsobu života a samostatného rozhodování. Druhá část seznamuje s virem HPV, se třemi základními formami prevence, ale také upevňuje zdravé postoje v oblasti partnerských vztahů.

  1. Pojmenuje, co si na sobě váží a vysvětlí proč.
  2. Popíše své asociace v souvislosti s různými formami prevence obecně.
  3. Rozlišuje způsoby řešení problému infekce HPV.
  4. Vymyslí vlastní způsob, jak předejít infekci.
  5. Na praktických příkladech odůvodní efektivitu jednotlivých druhů prevence.
  6. Navrhne správná řešení modelových situací.
  7. Ve skupině spolupracuje na formulování názoru/postoje a zapojí se do diskuse.

 

 

 

Antisemitismus a holocaust II.

 

<< jít zpět

 

Lekce předchází rizikovému chování v tematice Extremismus, rasismus, xenofobie, antisemitismus. Cílem lekce je zvýšit u mladé české populace povědomí o závažnosti rasových předsudků a mechanismech jejich vzniku a působit tak preventivně proti výskytu rizikového chování a extremismu ve společnosti.

 • Obecné cíle: Porozumět nebezpečí rasové a náboženské nesnášenlivosti


 • Specifické cíle: Cílem celého programu je zvýšit u mladé české populace povědomí o závažnosti rasových předsudků a mechanismech jejich vzniku. Výchovné působení proti antisemitismu – této nejsetrvalejší zášti v dějinách lidstva – má přímý dopad také na chápání ostatních neblahých projevů netolerance ve společnosti. Úkolem je zamezit u co nejvyššího počtu dětí a mládeže, aby se u nich projevy rizikového chování – v této oblasti – objevily.

 

 

 

Ryzika v kyberprostoru I.

 

<< jít zpět

 

Lekce s názvem Rizika v kyberprostoru se věnuje v první části vymezení pojmu kyberprostor a zkušenosti žáků s různými aplikacemi. Upozorňuje na fakt, že vše v kyberprostoru je veřejné a pracuje s pojmem digitální stopa. Dále se věnuje základním rizikům, a to konkrétně kybergroomingu, sextingu, kyberšikaně, bezpečného používání mobilů a sociálním sítím. V závěru jsou žáci seznámeni s Desaterem bezpečného internetu a jsou jim předány kontakty na odborná pracoviště

Obecným záměrem lekce je upevnění zdravých postojů v souvislosti s používáním moderních komunikačních technologií, osvojení si pozitivních návyků v roli uživatele internetu a hlubšímu uvědomění si rizik spojených komunikací v kyberprostoru.

  1. Rozhodne, která situace se ho týká a zareaguje podle pokynu.
  2. Setřídí pojmy, které patří tematicky k sobě, vysvětlí jejich význam.
  3. Ve skupině spolupracuje na formulování názoru/postoje a zapojí se do diskuse.
  4. Rozlišuje pravdivé a (částečně) nepravdivé výroky.
  5. Vyjmenuje příklady ze svého života. Odpoví doplňující otázky.
  6. Navrhne správná řešení modelových situací.
  7. Dovede vyhledat kontakt na odborná pracoviště.

 

 

 

Ryzika v kyberprostoru II.

 

<< jít zpět

 

Lekce s názvem Rizika v kyberprostoru se věnuje v první části vymezení pojmu kyberprostor a zkušenosti žáků s různými aplikacemi. Upozorňuje na fakt, že vše v kyberprostoru je veřejné a pracuje s pojmem digitální stopa. Dále se věnuje základním rizikům, a to konkrétně kybergroomingu, sextingu, kyberšikaně, bezpečného používání mobilů a sociálním sítím. V závěru jsou žáci seznámeni s Desaterem bezpečného internetu a jsou jim předány kontakty na odborná pracoviště

Obecným záměrem lekce je upevnění zdravých postojů v souvislosti s používáním moderních komunikačních technologií, osvojení si pozitivních návyků v roli uživatele internetu a hlubšímu uvědomění si rizik spojených komunikací v kyberprostoru.

  1. Rozhodne, která situace se ho týká a zareaguje podle pokynu.
  2. Setřídí pojmy, které patří tematicky k sobě, vysvětlí jejich význam.
  3. Ve skupině spolupracuje na formulování názoru/postoje a zapojí se do diskuse.
  4. Rozlišuje pravdivé a (částečně) nepravdivé výroky.
  5. Vyjmenuje příklady ze svého života. Odpoví doplňující otázky.
  6. Navrhne správná řešení modelových situací.
  7. Dovede vyhledat kontakt na odborná pracoviště.

 

 

 

Reprodukční zdraví a metody antikoncepce I.

 

<< jít zpět

 

Lekce s názvem Reprodukční zdraví a metody antikoncepce se věnuje v první části oblasti partnerských vztahů a principům budování kvalitních a dlouhodobých partnerských vztahů a místu sexuality v partnerských vztazích. Přináší náměty na zdravý vývoj intimity ve vztahu, na budování vzájemného poznávání a motivuje k odložení vstupu do pohlavního života. Ve druhé části navazuje program na výuku biologie a opakuje základní funkce reprodukčního systému. Dále předkládá všechny metody antikoncepce dostupné v ČR, seznamuje s principem jejich působení, klady i zápory jednotlivých metod a jejich spolehlivosti.  

Obecným záměrem lekce je upevnění zdravých postojů v souvislosti se sexualitou, osvojení si pozitivních návyků v partnerských vztazích a hlubšímu uvědomění si rizik spojených s předčasným vstupem do sexuálního života a neužíváním antikoncepce.

  1. Rozhodne, která situace se ho týká a zareaguje podle pokynu.
  2. Setřídí pojmy, které patří tematicky k sobě, vysvětlí jejich význam.
  3. Ve skupině spolupracuje na formulování názoru/postoje a zapojí se do diskuse.
  4. Rozlišuje pravdivé a (částečně) nepravdivé výroky.
  5. Vyjmenuje příklady ze svého života. Odpoví doplňující otázky.
  6. Navrhne správná řešení modelových situací.
  7. Dovede vyhledat kontakt na odborná pracoviště.

 

 

 

Reprodukční zdraví a metody antikoncepce II.

 

<< jít zpět

 

Lekce s názvem Reprodukční zdraví a metody antikoncepce se věnuje v první části oblasti partnerských vztahů a principům budování kvalitních a dlouhodobých partnerských vztahů a místu sexuality v partnerských vztazích. Přináší náměty na zdravý vývoj intimity ve vztahu, na budování vzájemného poznávání a motivuje k odložení vstupu do pohlavního života. Ve druhé části navazuje program na výuku biologie a opakuje základní funkce reprodukčního systému. Dále předkládá všechny metody antikoncepce dostupné v ČR, seznamuje s principem jejich působení, klady i zápory jednotlivých metod a jejich spolehlivosti.  

Obecným záměrem lekce je upevnění zdravých postojů v souvislosti se sexualitou, osvojení si pozitivních návyků v partnerských vztazích a hlubšímu uvědomění si rizik spojených s předčasným vstupem do sexuálního života a neužíváním antikoncepce.

  1. Rozhodne, která situace se ho týká a zareaguje podle pokynu.
  2. Setřídí pojmy, které patří tematicky k sobě, vysvětlí jejich význam.
  3. Ve skupině spolupracuje na formulování názoru/postoje a zapojí se do diskuse.
  4. Rozlišuje pravdivé a (částečně) nepravdivé výroky.
  5. Vyjmenuje příklady ze svého života. Odpoví doplňující otázky.
  6. Navrhne správná řešení modelových situací.
  7. Dovede vyhledat kontakt na odborná pracoviště.