Představení preventivního programu Úcta k Životu

Úcta k Životu je preventivní program rizikového chování žáků základních a středních škol. Jedná se o soubor jednotlivých témat pro žáky od první třídy ZŠ až po střední školu. Formou zážitkových aktivit a sebereflexe více zaměřujeme na použitelné dovednosti a na zasažení hodnotové roviny žáka. Předkládané poznatky jsou výchozím materiálem, s nímž žáci aktivně pracují, aby znalosti vzešly jako pointa z vlastní tvořivé činnosti žáků. Modelovými situacemi, interaktivními prvky větší měrou posilujeme u žáků vlastní porozumění problematice, praktické dovednosti a postoje, aby si dokázali ve změti současných lákadel zvolit a obhájit zdravé postoje pro život. Preventivní program KAM systematicky posiluje prvky osobnosti, které pak pomáhají i v náročných situacích, které život s sebou nese, prakticky projevovat Úctu k Životu.

 

 

Hlavní cíle

 

Program je podřízen základním cílům všeobecné specifické primární prevence rizikového chování.

 • Předcházet projevům rizikového chování a minimalizovat/zmírňovat rizika s nimi spojená, přičemž každá lekce programu Úcta k Životu je zaměřena aspoň na jeden z typů rizikového chování.
 • Vést ke zdravému a bezpečnému životnímu stylu a nabízet pozitivní alternativy pro trávení volného času,
 • Rozvíjet pozitivní sociální chování, psychosociální dovednosti a zvládání zátěžových situací, předáváním adekvátních znalostí a vědomostí, dovedností a kompetencí, zejména v sociální a intrapsychické oblasti.

 

K dílčím cílům patří podpora třídních učitelů / metodiků školní prevence, práce s rodiči ve spolupráci se školou. Konkrétní cíle jsou formulované v oblastech znalosti/vědomosti, dovednosti a kompetence/způsobilosti a jsou dále vytyčeny pro každou jednotlivou realizovanou lekci v Manuálu programu.

 Cílová skupina

 

Cílová skupina se definuje pomocí věku, náročnosti a instituce. Zde uvádíme souhrnně, kterým cílovým skupinám se PP Úcta k Životu věnuje, u popisu jednotlivých lekcí je popis konkrétní.

// Primární cílová skupina

 

Věkové kritérium

 1. Mladší školní věk (6-12 let),
 2. Starší školní věk (12-15 let),
 3. Mládež (15-18 let);

 Kritérium náročnosti

 1. Nezasažená populace bez výrazné zdravotně-sociální zátěže;

Institucionální kritérium

 1. Žáci základních a středních škol.

// Sekundární cílová skupina

 

 1. Pedagogové, zpravidla třídní učitel, příp. pověřený zástupce třídního učitele (konzultování a vyhodnocování programu, stavu třídy, možností další práce s žáky),
 2. školní metodici prevence a vedení škol, kde Preventivní program Úcta k Životu probíhá (plánování, konzultování a vyhodnocování programu),
 3. rodiče žáků - po dohodě se školou (vyžádané konzultace, účast na školních akcích, semináře určené pro veřejnost).

 

Poskytovaný program odpovídá uvedeným cílům a je poskytován deklarované skupině, s ohledem na její specifika.

 Poslání PP Úcta k Životu

Posláním komplexního programu primární prevence „Úcta k Životu“ je poskytovat všeobecnou primární prevenci rizikového chování ve školách a spolupodílet se tak na dlouhodobé preventivní strategii ve spolupráci se základními a středními školami, dalšími institucemi pracujícími s mládeží a navazující sítí sociálních služeb v okolí školy.


 

Program „Úcta k Životu“ přispívá do širšího komplexu preventivní péče a je součástí celkového místního a regionálního systému preventivního působení v několika rovinách:

 

A) Program všeobecné primární prevence rizikového chování „Úcta k životu“

 Program poskytovaný Oddělením lektorské práce doplňuje především preventivní plán školy, do něhož může přispět v těchto dvou formách:

 1. Dlouhodobý komplexní program: poskytovaný školám, které získáváme pro dlouhodobé partnerství, zahrnuje většinu témat v preventivním plánu školy. (Optimálně má podobu dlouhodobé práce lektora s jednou školou/třídou, s níž postupně rok po roce projde všemi lekcemi preventivního programu.)
 2. Doplňkový program: přispívá „dílkem do skládačky“ v realizaci preventivního plánu školy, který si škola zajišťuje sama ve spolupráci s jinými organizacemi, přičemž konkrétní vybraná lekce z preventivního programu „Úcta k životu“ musí vhodně zapadat do kontextu preventivního působení školy. (Dlouhodobá a opakovaná spolupráce s danou třídou je vítaná, ale sled lekcí nemusí být kompletní.

 

B) Konzultační služby

 1. Konzultace s pedagogy, příp. (na vyžádání) se zákonnými zástupci žáků vzhledem k dětem a mládeži v rozsahu všeobecné primární prevence.
 2. Poradenství pedagogům v rámci zpětné vazby po programu a doporučení pro další práci se třídou.
 3. Poradenství pedagogům (učitelům, školním metodikům) v rámci společného plánování programu (příp. i spolupodílení se lektora na plánování Minimálního preventivního programu školy).


C) Informační servis

V rámci realizace programu jsou doporučovány kontakty na návaznou síť služeb s cílem zajistit komplexnost a kontinuitu poskytovaných služeb:

 1. Odkazy na zdroje odborných informací k problematice rizikového chování (literatura, web, kontakty na odborná zařízení poskytující poradenské a terapeutické služby)
 2. Odkazy na jiná odborná zařízení (OSPOD, PČR, krajský/okresní metodik prevence, pedagogicko-psychologické poradny, sociální poradny, lékaři aj.), objeví-li se u klienta komplikace přesahující možnosti řešení v rámci realizovaného programu.

 

D) Pozitivní alternativy pro trávení volného času

 1. Aktivity pořádané organizací KAM a s ní spolupracujícími lokálními organizacemi (kroužky, kluby, pěvecké sbory, letní kempy, sportovní aktivity apod.).
 2. Odkazy na jiná zařízení poskytující volnočasové aktivity, která je možné doporučit.
file-69