Typický průběh programu

 

 

 1. Úvod / Ice breaker – aktivita za účelem upoutání pozornosti a plynulého přesunu k tématu, navázání na minulé setkání;
 2. Seznámení s právy – Žáci jsou na úvodu programu poučeni o svých právech, včetně možnosti podat stížnost, a to srozumitelnou formou s ohledem na jejich věk;
 3. Vzájemné představení lektora a žáků  (v kontextu tématu) – osobní vyjádření žáků k tématu a shrnutí vstupních postojů;
 4. Očekávání / obavy ve skupině – diskuse, co žáci o tématu vědí, co očekávají, čemu by se raději vyhnuli se zaměřením na aktuální rizika spojená s tématem;
 5. Obsah / motivace – seznámení s rozvržením tématu, s náplní setkání, připomenutí třídních pravidel a jejich dodržování;
 6. Bloky s klíčovými aktivitami – aktivity, které se zaměřují na různé vlny (Fyzická, Psychická, Sociální, Kreativní), které je potřeba střídat, aby pozornost k tématu a kázeň byly v efektivní míře. Co se mají žáci dozvědět, procvičit, osvojit si jim vzejde z vlastní práce v průběhu aktivity, nikoli z frontálního výkladu lektora. Lektor aktivity uvede a moderuje jejich průběh. Každá aktivita má svůj dílčí cíl, končí krátkou osobní reflexí a společným rozborem;
 7. Shrnutí hlavního cíle – společné shrnutí tématu asi 15 min. před koncem druhé hodiny;
 8. Reflexe / Evaluace – vyplnění evaluačního dotazníku pro žáky/studenty (vyjadřující posun v názorech, rozhodnutí, hodnoty + spokojenost s programem).

  

 

Formy a metody realizace

 

 • Lektor střídá různé aktivity, formy a metody práce. Práce probíhá v kruhu (polokruhu), ve skupinkách, ve dvojicích i samostatně. Využívá se dataprojektor s doprovodnou prezentací v PowerPointu. S použitím např. zážitkových aktivit a sebereflexe se program více zaměřuje na zasažení hodnotové roviny žáka. Modelovými situacemi, didaktickými hrami a interaktivními prvky program posiluje u žáků praktické dovednosti a kompetence. Použité metody jednotlivých lekcí mohou být flexibilně doplněny podle aktuálních potřeb třídy tak, aby byla realizace programu efektivnější.

 

 
 

Souhrnný přehled jednotlivých lekcí

 

Nyní jsou k dispozici lekce uvedené níže, na dalších systematicky pracujeme. Nabídka PP se bude postupně rozšiřovat i podle podnětů ze škol, neváhejte tedy a obraťte se na nás a námětem.

RočníkNázve programuTyp rizikového chování
I. II.Procházka růžovou zahradou Záškoláctví a Rizikové sporty / doprava
I. II.Kamarádi nerostou na stromě Šikana / agrese 
III. IV.Dokážeš se omluvit?Šikana / agrese
III. IV.Kouzelné zrcadloSex. rizikové chování a Týraní, zneužívání
V. VI.Kdo se směje, nebrečíŠikana / agrese a Týraní, zneužívání
V. VI.Sedmero moří Šikana / agrese
VII. - IX.Pít či nepítAdiktologie
VII. - IX.Marťané a VenušankySex. rizikové chování
VII. - IX.Partnerské vztahy a riziko AIDSSex. rizikové chování
VII. - IX.Tvůj život - tvá volba I.Sex. rizikové chování
VII. - IX.Antisemitismus a holocaust I.Rasismus / xenofobie
I. II. SŠSex, AIDS, vztahySex. rizikové chování
I. II. SŠTvůj život - tvá volba II.Sex. rizikové chování
I. II. SŠAntisemitismus a holocaust II.Rasismus / xenofobie
VII. - IX.Rizika v kyberprostoru I.Šikana / agrese
I. II. SŠRizika v kyberprostoru II.Šikana / agrese
VII. - IX.Reprodukční zdraví a metody antikoncepce I.Sex. rizikové chování
I. II. SŠReprodukční zdraví a metody antikoncepce II.Sex. rizikové chování
I. II.Strážci pravidelRizikové sporty / doprava
I. II.Kůzlátka, kůzlátka, otevřete vrátkaZáškoláctví / doprava
I. II.O jedné tajuplné jeskyniŠikana / agrese
III. IV.Všude dobře, doma nejlípŠikana / agrese a Týraní, zneužívání
III. IV. V.Jsme jedna partaŠikana / agrese
III. IV. V.Říše snů - televize, počítačové hry, internetŠikana / agrese
III. IV. V.Všechnojde vyřešitŠikana / agrese
V. VI. VII.Kouření - slepá uličkaAdiktologie
IV. - IX.Rizika internetu, facebookŠikana / agrese
IIV. - IX.Šikana - nemoc vztahů I.Šikana / agrese
I. II.Šikana - nemoc vztahů II.Šikana / agrese


 Zásady dosahování cílů

 

Detailní postupy a zásady poskytování programů jsou rozpracovány pro každou jednotlivou lekci. Pro dosažení maximální efektivity definujeme a respektujeme napříč všemi lekcemi tyto obecné zásady poskytování programu:

 1. Komplexnost – preventivní program je součástí širšího systému preventivního působení, na němž se podílí více faktorů a spolupracuje více různých institucí – v rámci místního i regionálního systému preventivního působení, přičemž vždy zohledňuje místní specifika.
 2. Kontinuita – vnitřní: lekce programu Úcty k Životu na sebe navazují a doplňují se; vnější: program zapadá do systému prevence ve škole / v regionu; jednorázové přednášky je možné uskutečňovat tehdy, zapadají-li do širšího kontextu preventivního působení školy; program ve škole doplňuje a navazuje především na minimální preventivní program školy a je v souladu s „Metodickým doporučením k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže č. j.: 21291/2010-28“.
 3. Včasnost – preventivní působení musí být dlouhodobé, ideální je včasný začátek už v raném věku (cílová skupina programu Úcta k Životu jsou děti od mladšího školního věku až po středoškoláky).
 4. Cílenost – program je zacílen na konkrétní skupinu, jejímž potřebám je přizpůsoben, jak po stránce obsahu, tak i formy, vychází také ze znalosti daného prostředí a jeho specifik a tento kontext respektuje (cílová skupina je specifikována u každé lekce a odpovídá jejím potřebám).
 5. Vzájemná provázanost programů i mezioborová provázanost – zahrnuje také oblasti úzce související s prevencí daného typu rizikového chování.
 6. Využívání více strategií – program má těžiště ve všeobecné specifické primární prevenci rizikového chování a využívá více strategií.
 7. Směřování k minimalizaci rizik – program směřují vždy k minimalizaci rizik spojených s rizikovým chováním.
 8. Pozitivní orientace programů – lektor nabízí pozitivní modely a atraktivní alternativy pro danou cílovou skupinu, podporující zdravý životní styl a dosažení optimálního tělesného, duševního a sociálního zdraví a kvality života.
 9. Orientace na postoje více než na informace – program zasahuje oblast znalostí, dovedností i kompetencí, jeho cílem je ale především ovlivnit chování, naučit dovednosti potřebné pro život, zaměřuje se na faktory, které je možné programem ovlivnit: protektivní činitele – např. zdravé sebevědomí, rizikové činitele – např. narušené vztahy ve skupině, míra stresu (cíle jsou formulované jako znalosti, dovednosti a kompetence).
 10. Interaktivnost – program podporuje aktivní zapojení účastníků, jejich iniciativu (v programech převažují interaktivní formy výuky).
 11. Budování zdravého sociálního prostředí – program přispívá k vytváření klimatu, kde nejsou projevy rizikového chování vnímány jako žádoucí a normální.
 12. Nepoužívání neúčinných prostředků – lektor nepoužívá odstrašování, zakazování, moralizování, neposkytuje ani pouhá fakta o následcích rizikového chování, neužívá afektivní výchovu postavenou na emocích, zjednodušování (zohledněno v obsahové i formální stránce).
 13. Vyváženost – podávané informace jsou vyvážené a jsou v souladu s nejnovějšími odbornými poznatky; lektor nepodává jednostranné informace (např. zaměřené pouze na negativní důsledky rizikového chování), zahrnuje různé úhly pohledu na danou problematiku a podává informace nezatížené jakoukoli ideologií, vycházející z vědeckých výzkumů, důkazů a klinických zkušeností; lektoři se vzdělávají pod vedením odborníků (např. v rámci Lektorské akademie) jak po stránce metodické, tak odborné – ve vztahu k jednotlivým rizikovým chováním, aby uplatňovali nejnovější vědecké poznatky.
 14. Flexibilita – program je pravidelně hodnocen a v případě potřeby modifikován. Reaguje na nové trendy v oblasti daného rizikového chování i na potřeby cílové skupiny. Podle potřeby cílové skupiny se zařazují nové programy.
 15. Návaznost – objeví-li se u klienta komplikace přesahující možnosti řešení v rámci realizovaného programu, je mu zprostředkována specifická odborná péče; není-li to možné v rámci našeho zařízení, pak mu lektor poskytne kontakt na jiné zařízení; žákům se poskytují i odkazy na aktivity nespecifické prevence (volnočasové aktivity, kroužky).
 16. Program je realizován se skupinou max. 30 účastníků – ve školním prostředí max. s 1 třídou!

 

O průběhu programu je vedena adekvátní dokumentace.

Využití programu

 

// Začlenění do Preventivního plánu školy

// Očekávaný přínos PP

// Případná rizika 

Délka lekcí

 

Standardně trvá realizace jedné lekce PP Úcta k Životu 90 min, dvě vyučovací hodiny s přestávkou. U vybraných lekcí jsou doporučovány 3 vyučovací hodiny

Dostupnost


 • Místo a denní doba, během níž je program poskytován, odpovídají cílům a charakteru daného programu a potřebám cílové skupiny. Časová kapacita a dostupnost lektora je dočasně k dispozici na dotaz e-mailem na adrese: olp@kam.cz. Připravujeme rezervační systém.Platba za realizaci akce

 

 

// Cena realizace jedné lekce PP Úcta k Životu je 600,- Kč.

// Cestovní náhrady se účtují dle platné vyhlášky MPSV.

// Lektor může škole po vzájemné dohodě poskytnout individuální slevu z ceny realizace PP či cestovních náhrad.

// Výsledná cenová kalkulace je uvedena v příloze ke smlouvě.Fakturace proběhne po realizaci všech lekcí PP v daném kalendářním měsíci. Podkladem pro všechny platby je faktura se splatností 10 kalendářních dní ode dne jejího elektronického odeslání Poskytovatelem Objednavateli. V pochybnostech se má za to, že každá faktura byla doručena třetí den po jejím odeslání.

Lektor

Lekce PP Úcta k Životu

Působnost

Oblast rizikového chování

Slepička Pavel

 

Procházka růžovou zahradou – Školní řád, cesta do školy

Kamarádi nerostou na stromě – Zásady zdravých vztahů

Dokážeš se omluvit? – Sebeovládání, nebezpečné situace

Kouzelné zrcadlo – Nástrahy dospívání, emoce, image

Kdo se směje, nebrečí – Zvládání konfliktů, emocí, hranice

Sedmero moří – Rizika internetu a kyberšikana

 

Olomoucký
a Moravsko-slezský kraj

Šikana / agrese (1. st. ZŠ)

Rizik. sporty / doprava (1. st. ZŠ)

Záškoláctví (1. st. ZŠ)

Adiktologie (1. st. ZŠ, 2. st. ZŠ)

 

Hejret Radek

 

Antisemitismus a holokaust

Celá ČR

Rasismus / xenofobie (2. st. ZŠ, SŠ)

Pospíšil Vít

 

Pít či nepít

Láska – Marťané a Venušanky

Partnerské vztahy a riziko AIDS

 

Králové-hradecký
a Pardubický kraj

Adiktologie (2. st. ZŠ)

Sex. rizikové chování (2. st. ZŠ, SŠ)

Vácha Vladimír

Rizika v kyberprostoru

 

Celé Čechy

Sex. rizikové chování (2. st. ZŠ, SŠ)

Šikana / agrese (2. st. ZŠ, SŠ)

Adiktologie (2. st. ZŠ, SŠ)

Stehlíková Drahoslava

Partnerské vztahy a onemocnění související s virem HPV

 

Olomoucký
a Moravsko-slezský kraj

 

Sex. rizikové chování (2. st. ZŠ, SŠ)

Mecnerová Petra

 

Kamarádi nerostou na stromě – Zásady zdravých vztahů

Dokážeš se omluvit? – Sebeovládání, nebezpečné situace

Kouzelné zrcadlo – Nástrahy dospívání, emoce, image

Kdo se směje, nebrečí – Zvládání konfliktů, emocí, hranice

Sedmero moří – Rizika internetu a kyberšikana

 

Moravsko-slezský kraj

Šikana / agrese (1. st. ZŠ)

Adiktologie (1. st. ZŠ)

Sex. rizikové chování (1. st. ZŠ)

Pluskalová Erika

Poruchy příjmu potravy

Celá ČR

 

Šikana / agrese (2. st. ZŠ)

Poruchy příjmu potravy (2. st. ZŠ)

 

 

Podmínky poskytování programu

 

Práva a povinnosti Objednatele i Poskytovatele jsou dána smluvně, zde uvádíme vybrané podmínky pro kvalitní fungování poskytování PP Úcta k Životu.

 

Objednavatel má za povinnost:

 

 1. Poskytnout pro realizaci programů PP vhodný prostor s předem dohodnutým technickým zázemím, uspořádáním učebny a připravenými pomůckami podle specifikace poskytovatele,
 2. Zajistit účast pověřeného učitele, který zodpovídá za proces PP ve třídě, po dobu trvání celého programu. Pověřený učitel spolupracuje s lektorem – podobu spolupráce a míru aktivity si dohodne pověřený učitel s lektorem předem podle individuálních potřeb třídy. V rámci jednoho programu PP je povolena účast max. 2 dalších osob objednavatele.
 3. Informovat zákonné zástupce žáků/studentů o účasti na PP. V případě nesouhlasu zákonných zástupců s účastí na PP zajistí objednavatel těmto žákům/studentům náhradní program.
 4. Zajistit min. 75% účast žáků/studentů dané třídy na programu PP. V opačném případě je nutné tuto skutečnost neprodleně telefonicky oznámit lektorovi, s nímž objednatel daný termín sjednával, a dohodnout s ním jiný termín realizace programu tak, aby byla zajištěna vyšší účast.
 5. Zajistit prostřednictvím koordinátora spolupráce v oblasti PP:
  1. zapojení pověřených učitelů při výběru PP pro jednotlivé třídy, jejich účast a spolupráci během realizace programu,
  2. společně s lektorem bezprostředně po realizaci programu vyhodnotit průběh a cíle programu;
  3. součinnost při sjednávání termínů realizace a průběhu programů v rámci školy;
  4. předání informací pověřeným učitelům a třídám o realizaci programu;
  5. součinnost školního metodika prevence v rámci spolupráce pověřeného učitele a lektora;
  6. udržení efektivní komunikace mezi objednatelem a lektorem;
  7. do 30. 6. daného školního roku doručit elektronicky poskytovateli zpětnou vazbu a vyhodnocení cílů spolupráce v daném školním roce.
 6. Neprodleně informovat lektora v případě organizačních, technických či jiných změn ze strany objednavatele ovlivňující realizaci objednaného PP.


 

 

Postup při zjištění nebo projevu rizikového chování v průběhu realizace programu PP

 

 1. V případě zjištění nebo projevu rizikového chování při realizaci lekce PP je Poskytovatel povinen informovat Objednavatele. Lektor informuje Objednavatele následujícím způsobem:
  1. Po ukončení programu, ve kterém k zjištění došlo, sdělí tuto informaci přítomnému zástupci školy, a dále
  2. b) svá zjištění popíše v Zápise z realizace programu PP, ve kterém současně nabídne užší vzájemnou spolupráci, případně doporučí další odborné služby jiných poskytovatelů.
 2. V případě zjištění intoxikace účastníka PP alkoholem či jinými omamnými a psychotropními látkami, při projevech agresivního či jiného podobného chování, při zjištění výskytu zakázaných látek u účastníků v průběhu programu PP či další obdobných mimořádných situací je lektor povinen okamžitě nahlásit událost přítomnému pedagogovi, aby danou situaci řešil. Mimořádná situace může být důvodem k ukončení realizace jednotlivého PP. Lektor společně s přítomným zástupcem Objednavatele sepíše „Zápis z mimořádné události“, kde bude podrobně popsána situace, podniknuté i další doporučené kroky včetně nabídky možnosti dalšího řešení.